Njoftim dhe Konsultim Publik

Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga Bashkimi Evropian hap procesin e konsultimit publik për projetkligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 90/2016 Për organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Auditimit, Akredituar nga Bashkimi Evropian në Republikën e Shqipërisë”, ku bashkëlidhur do të gjeni:

Për sa më sipër, ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brenda 20 ditëve punë nga data e shpalljes së njoftimit të procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në adresën info@aapaa.gov.alardit.preci@aapaa.gov.al.

Faleminderit!