Raporto

Në kuadër të raportimeve për veprimtaritë me karakter publik, si dhe bazuar në monitorimin e veprimtarisë, sjelljes/ përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike para zgjedhjeve, në tabelën më poshtë gjenden të dhënat e personit të kontaktit me qëllim administrimin e kërkesave/ denoncimeve apo çdo informacioni për raste të përfshirjes ose urdhërimit për përfshirje të punonjësve të AAPAA-s në veprimtari politike, në mbështetje të një subjekti zgjedhor apo të kandidati në zgjedhje.

Emri i Insititucionit Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga Bashkimi Evropian
Emri i Institucionit të varësisë/ pavarur Nën mbikëqyrjen e Kryeministrisë
Emri dhe mbiemri i personit të kontaktit Ardit Preçi
Adresa zyrtare e-mail i personit të kontaktit ardit.preci@aapaa.gov.al
Numri i telefonit celular i personit të kontaktit +355684818013