ORGANIKA E AGJENCISË SË AUDITIMIT TË PROGRAMEVE TË ASISTENCËS

AKREDITUAR NGA BASHKIMI EVROPIAN

Miratuar me Vendimin e Këshillit të MInistrave Nr. 639, datë 06.11.2017

NR POZICIONI KATEGORIA NUMRI
I. Drejtor i Përgjithshëm II-A 1
 
II. Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm II-B 1
 
III.  Drejtoria e Auditimit të Programeve IPA               7
 
  Drejtor II-B 1
Auditues i Parë II-B 1
Auditues i Parë II-B 1
Auditues i Parë II-B 1
Auditues i Dytë III-A 1
Auditues i Dytë III-A 1
Auditues i Dytë III-A 1
 
IV. Drejtoria e Auditimit të Programeve IPARD   5
 
  Drejtor II-B 1
  Auditues i Parë  II-B 1
Auditues i Parë  II-B 1
Auditues i Dytë III-A 1
Auditues i Dytë III-A 1
 
V. Drejoria e Financës dhe Juridike   7
 
  Drejtor II-B 1
 
  Sektori i Financës dhe Administratës   3
  Përgjegjës Sektori III-A/1 1
Specialist (Buxhet/Financë) IV-A 1
Specialist (Burime Njerëzore/ Arkiv Protokoll) IV-A 1
  3
  Sektori Juridik dhe Marrëdhëniet me Jashtë  
  Përgjegjës Sektori III-A/1 1
  Specialist (Jurist) IV-A 1
  Specialist (Marrëdhënieve me Jashtë) IV-A 1
 
  Punonjës Gjithësej   21