Mirë se vini në faqen e internetit të Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga BE (AAPAA)!

Qëllimi i kësaj faqe interneti është të informojë publikun në lidhje me aktivitetet e AA Shqiptar. AAPAA u krijua në vitin 2009 me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 1020, datë 14.10.2009. Të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë për AA dalin nga rregulloret e IPA I...

Më  24-25 tetor 2017 zyrtarët e Autoritetit Shqiptar të Auditimit

Më  24-25 tetor 2017 zyrtarët e Autoritetit Shqiptar të Auditimit morën pjesë në TAIEX.  Multi-Country Workshop mbi sfidat e IPA II dhe forcimin e rrjetit të autoriteteve të auditimit në Shkup, IRJM. Workshopi u organizua në bashkëpunim me DG NEAR dhe Autoritetin e...

Seminar për Autoritetet e Auditimit IPA, Zagreb, Kroaci 29-31 Maj 2018

^

Misioni

Misioni i Autoritetit të Auditimit është verifikimi i efektivitetit dhe funksionimit të mirë të sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit të Fondeve të BE-së në Shqipëri,për përputhshmërinë me rregullat përkatëse të BE-së dhe rregullave kombëtare për të siguruar ligjshmërinë dhe rregullsinë e transaksioneve.

^

Vizioni

Vizioni jonë është të promovojmë menaxhim efektiv, llogaridhënie dhe transparencë në përdorimin e fondeve të BE-së në Shqipëri me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare dhe të BE-së.

Instrumenti i Asistencës së Para-Aderimit  (IPA)

Instrumenti i Asistencës së Para-Aderimit (IPA) është një instrument i financuar nga BE për vendet e Ballkanit Perëndimor. IPA synon të mbështesë vendet kandidate dhe kandidatët e mundshëm në zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike që kërkohen për t’i sjellë vendet më pranë BE-së.

FONDET E BE-së

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit u nënshkrua me Shqipërinë në qershor 2006 dhe hyri në fuqi në prill 2009. Ajo zëvendëson Marrëveshjen e Përkohshme mbi tregtinë dhe aspektet e lidhura me tregtinë, e cila hyri në fuqi në dhjetor 2006. Nga një perspektivë ekonomike, statusi i vendit kandidat i Shqipërisë për në BE (2014) inkurajon investimet e huaja dhe, si rezultat, çon në krijimin e vendeve të punës. Si vend kandidat, Shqipëria vazhdon të përfitojë nga fondet e BE-së nën Instrumentin e Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) me qëllim që të kryejë reforma gjithëpërfshirëse dhe investime strategjike dhe përfiton nga pjesëmarrja në programet e BE-së.